ALGEMEEN

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.a. Voedselmarkt.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Voedselmarkt.nl gevestigd aan het Westgat 21 te Urk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58.90.18.76;
1.b. gebruiker: het bedrijf of de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de online diensten van Voedselmarkt.nl;
1.c. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de gebruiker en Voedselmarkt.nl;
1.d. dienst: de online dienst die Voedselmarkt.nl in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker levert;
1.e. website: de website www.voedselmarkt.nl die door Voedselmarkt.nl wordt beheerd;
1.f. aanbieder: de gebruiker die voedsel via de website te koop aanbiedt;
1.g. afnemer: de gebruiker die voedsel koopt of wenst te kopen;
1.h. advertentie: de advertentie van de aanbieder waarin het voedsel staat omschreven dat hij te koop aanbiedt en die door de aanbieder op de website is geplaatst;
1.i. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de afnemer en de aanbieder.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op alle overeenkomsten tussen Voedselmarkt.nl en de gebruiker.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Voedselmarkt.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Voedselmarkt.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op de website.
3.3 Voedselmarkt.nl levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden.

Artikel 4 Leeftijdgrens deelname
4.1 De diensten op de website worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en storing
5.1 Voedselmarkt.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2 Voor de diensten is Voedselmarkt.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Voedselmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
5.3 Voedselmarkt.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 6 Verplichtingen van de gebruiker
6.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient de gebruiker een account aan te maken op de website.
6.2 Nadat de gebruiker zich via de website heeft geregistreerd ontvangt de gebruiker een bevestigingse-mail.
6.3 De gebruiker dient zijn gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.
6.4 Alle gegevens die de gebruiker bij het aanmelden op de website aan Voedselmarkt.nl verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan Voedselmarkt.nl door te geven.
6.5 De gebruiker vrijwaart Voedselmarkt.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar zijn.
6.6 Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, of de rechten van derden schendt, dan is Voedselmarkt.nl gerechtigd de gebruiker de toegang tot de dienst te ontzeggen dan wel het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Voedselmarkt.nl aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Voedselmarkt.nl of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid voor links op de website
8.1 De website kan links bevatten naar andere websites die niet door Voedselmarkt.nl worden beheerd. Voedselmarkt.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Voedselmarkt.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9 Oneigenlijk gebruik van de website
9.1 De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
1.a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
1.b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
1.c. de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten op de website te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;
1.d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
1.e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen;
1.f. van pornografische aard is.
9.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de website en/of de diensten die daarop worden aangeboden op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Voedselmarkt.nl of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
Voedselmarkt.nl
Westgat 21
8321 ED Urk
e-mail: info@voedselmarkt.nl
tel: 085-4861370
10.2 Klachten worden door Voedselmarkt.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring
11.1 Voedselmarkt.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
1.a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
1.b. enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.
11.2 Voedselmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Voedselmarkt.nl is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
11.4 Voedselmarkt.nl garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Voedselmarkt.nl zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Voedselmarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
11.5 Voedselmarkt.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inlogcodes. Voedselmarkt.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.
11.6 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Voedselmarkt.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
11.7 Voedselmarkt.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet en gemiste besparingen.
11.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Voedselmarkt.nl of haar ondergeschikten.
11.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Voedselmarkt.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Voedselmarkt.nl kan aanwenden.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 Voedselmarkt.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
12.2 Voorts is Voedselmarkt.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Voedselmarkt.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Voedselmarkt.nl en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 14 Beveiliging en internet
14.1 Voedselmarkt.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar Voedselmarkt.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Voedselmarkt.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie of computervredebreuk door derden, diefstal, brand, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring alsmede iedere andere situatie waarop Voedselmarkt.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
15.2 In het geval dat Voedselmarkt.nl door overmacht wordt verhinderd de dienst te leveren, heeft Voedselmarkt.nl het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de levering van de dienst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze.
15.3 In geval van overmacht is Voedselmarkt.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de overeenkomst tussen de gebruiker en Voedselmarkt.nl is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen de gebruiker en Voedselmarkt.nl zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Voedselmarkt.nl is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Voedselmarkt.nl schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AANBIEDERS

Artikel 17 De dienst
17.1 Op de website kan de aanbieder een advertentie plaatsen waarin hij voedsel te koop aanbiedt.
17.2 Na het plaatsen van een advertentie kunnen afnemers de advertentie bekijken en daarop reageren.

Artikel 18 Tarieven
18.1 Voor bepaalde diensten, zoals het plaatsen van een top advertentie of een link naar de website van de aanbieder, dient de aanbieder te betalen. De tarieven staan op de website vermeld.
18.2 De op de website vermelde tarieven zijn incl. btw.
18.3 Voedselmarkt.nl heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 19 Betaling
19.1 Betaling geschiedt middels iDEAL, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
19.2 Indien de aanbieder niet binnen de gestelde betalingstermijn het factuurbedrag heeft betaald, dan is de aanbieder in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de aanbieder in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Voedselmarkt.nl maakt om de vordering op de aanbieder te incasseren komen voor rekening van de aanbieder. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
19.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de aanbieder zijn de vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
19.4 Iedere betaling door de aanbieder strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de aanbieder tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 20 Het plaatsen van de advertentie
20.1 De aanbieder dient de advertentie te plaatsen in de categorie die het meest verband houdt met het voedsel dat hij te koop aanbiedt.
20.2 De aanbieder is gehouden het in de advertentie opgenomen voedsel naar waarheid te omschrijven.
20.3 Het is niet toegestaan voedsel aan te bieden dat verboden is in Nederland.
20.4 De aanbieder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd zodra het voedsel niet meer voorradig is of zodra de houdbaarheidsdatum van het voedsel is verstreken.
20.5 Het is niet toegestaan dubbele advertenties te plaatsen. Dubbele advertenties worden door Voedselmarkt.nl verwijderd.
20.6 De aanbieder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. Hij garandeert dat de inhoud van de advertentie juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
20.7 De aanbieder verklaart bevoegd te zijn het aangeboden voedsel te verkopen en te leveren en de rechtmatige eigenaar te zijn van het aangeboden voedsel.

Artikel 21 Verplichtingen van de aanbieder
21.1 De aanbieder garandeert dat het voedsel dat hij te koop aanbiedt:
1.a. niet bedorven is;
1.b. voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de Warenwet;
1.c. van goede kwaliteit is.
21.2 De aanbieder is verplicht de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de afnemer volledig na te komen.
21.3 Indien de aanbieder een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals afnemers, in het geding komen, dan kan Voedselmarkt.nl de advertenties van de aanbieder van de website verwijderen en het account van de aanbieder blokkeren.

Artikel 22 Positie van Voedselmarkt.nl
22.1 De aanbieder erkent dat Voedselmarkt.nl geen partij is bij de koopovereenkomst tussen de aanbieder en een afnemer. Voedselmarkt.nl stelt slechts de website aan partijen ter beschikking.
22.2 Indien de afnemer zich niet houdt aan de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de aanbieder, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig betalen van de verkoopprijs, dan is dat een zaak tussen de aanbieder en de afnemer.

Artikel 23 Gebruik van gegevens van afnemers
23.1 Het is de aanbieder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke koopovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
1.a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
1.b. het verzamelen van e-mailadressen.
23.2 De aanbieder dient de van de afnemers ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 24 Vrijwaring
24.1 De aanbieder vrijwaart Voedselmarkt.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de aanbieder geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de aanbieder op verzoek van Voedselmarkt.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Voedselmarkt.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de aanbieder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
24.2 De aanbieder vrijwaart Voedselmarkt.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de aanbieder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 25 Aansprakelijkheid
25.1 De aanbieder erkent dat Voedselmarkt.nl op generlei wijze betrokken is bij transacties tussen de aanbieder en een afnemer. Indien de afnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan dient de aanbieder de afnemer daarvoor aansprakelijk te stellen.
25.2 Indien Voedselmarkt.nl aansprakelijk mocht zijn jegens de aanbieder voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Voedselmarkt.nl beperkt tot het bedrag dat Voedselmarkt.nl aan de aanbieder in rekening heeft gebracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AFNEMERS

Artikel 26 De dienst
26.1 De dienst die Voedselmarkt.nl aan de afnemer levert, bestaat eruit dat de afnemer de op de website geplaatste advertenties kan bekijken en daarop kan reageren.

Artikel 27 Positie van Voedselmarkt.nl
27.1 De afnemer erkent dat Voedselmarkt.nl geen partij is bij de koopovereenkomst tussen de afnemer en een aanbieder. Derhalve is Voedselmarkt.nl nimmer aansprakelijk voor enige problemen of conflict, zoals het niet tijdig leveren of het leveren van bedorven voedsel, dat ontstaat tussen de afnemer en de aanbieder. Indien de aanbieder zich niet houdt aan de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de afnemer, dan is dat een zaak tussen de afnemer en de aanbieder.
27.2 Indien de afnemer een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van aanbieders in het geding komen, dan kan Voedselmarkt.nl het account van de afnemer deactiveren, zodat de afnemer geen gebruik meer kan maken van de dienst.

Artikel 28 Aansprakelijkheid
28.1 Voedselmarkt.nl staat er niet voor in dat door een aanbieder verstrekte gegevens overeenstemmen met de waarheid. Voedselmarkt.nl is er nimmer aansprakelijk voor indien een aanbieder onjuiste informatie op de website heeft geplaatst of aan de afnemer heeft verstrekt.
28.2 Voedselmarkt.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de aanbieder of voor de gevolgen van het consumeren van het voedsel dat door de aanbieder aan de afnemer is geleverd. De afnemer is er zelf verantwoordelijk voor na te gaan of het door de aanbieder geleverde voedsel niet bedorven is en/of de veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen.